વ્યારા આશ્રમશાળા ભરતી 2022

વ્યારા આશ્રમશાળા ભરતી 2022

વ્યારા આશ્રમશાળા ભરતી 2022 : શ્રી જાગૃતિ સેવા સમાજ ગડત તા. વ્યારા, જી. તાપી, સંચાલિત આશ્રમશાળા જેસીંગપુર અને આશ્રમશાળા બામણમાળ વિધાસહાયક ભરતી માટે અરજી મંગાવવામાં આવે છે. જે મિત્રો આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી 20222ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, … Read more

વનરાજ આશ્રમશાળા ભરતી 2022

વનરાજ આશ્રમશાળા ભરતી 2022

વનરાજ આશ્રમશાળા ભરતી 2022 : ઉકાઈ નવ નિર્માણ સમિતિ સોનગઢ સંચાલિત આશ્રમશાળા માટે વિદ્યાસહાયક અને છાત્રાલય માટે ગૃહમાતા માટે અરજી માંગવામાં આવી છે. જે મિત્રો આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી 20222ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પ્રક્રિયા … Read more