વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 : વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા ક્લાર્ક, સીનીયર ક્લાર્ક અને મુકાદમ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે, વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 માટે ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા મંજુર થયેલ મહેકમ પૈકી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવાની મળેલ મંજુરી અન્વયે નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ કર્મચારીઓની સેવાઓ અંગેના ભરતી બઢતી નિયમો … Read more