ધોરણ 10 પાસ ભરતી : SSC દ્વારા MTS ભરતી 2023

ધોરણ 10 પાસ ભરતી

ધોરણ 10 પાસ ભરતી : ધોરણ 10 પાસ માટે SSC દ્વારા MTS ભરતી 2023, સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશને મલ્ટી-ટાસ્કિંગ (નોન-ટેકનિકલ) સ્ટાફ અને હવાલદારની પોસ્ટ 2023 માટે SSC MTS નોટિફિકેશન 2023 પ્રકાશિત કર્યું છે. લાયક ઉમેદવાર SSC MTS 2023 નોટિફિકેશન વાંચો અને SSC MTS ભરતી 2023ને સત્તાવાર વેબસાઈટ દ્વારા અરજી કરી શકશે. ધોરણ 10 પાસ ભરતી SSC … Read more