SSA ગુજરાત ભરતી 2022 : બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી @ssagujarat.org

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 : સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત SSA ગુજરાત દ્વરા બીઆરસી, યુઆરસી, સીઆરસી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૦.૦૯.૨૦૨૨ છે, તમામ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર લેખના અંતે આપેલ લીંક દ્વારા અરજી કરી શકશે તેમજ SSA ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઈટ દ્વારા પણ અરજી કરી શકશે, SSA ગુજરાત ભરતી 2022 ની સંપૂર્ણ મહીતી … Read more

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 @ssagujarat.org

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 : સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાઓમાં ક્લસ્ટર કક્ષાએ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પેશીયલ એજયુકેટર ભરતી ૨૦૨૨, સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત રાજ્યની શાળાઓમાં ક્લસ્ટર કક્ષાએ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉક્ત જુદી જુદી કેટેગરી મુજબ સ્પેશ્યલ એજ્યુકેટરની જગ્યાઓની કાયમી ભરતી ન થાય ત્યાં સુધી કામચલાઉ ધોરણે 11 માસના કરાર આધારિત કામગીરી કરાર માટે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા … Read more