પાટણ રાણી કી વાવ 360 ડિગ્રી વ્યૂ વિડીયો અહીંથી જુઓ

પાટણ રાણી કી વાવ 360 ડિગ્રી

પાટણ રાણી કી વાવ 360 ડિગ્રી : પાટણ રાણી કી વાવ 360 ડિગ્રી વિડીયો: રાણી કી વાવ (રાણીની વાવ) એ ગુજરાતના પાટણ નજીક આવેલ રોયલ સ્ટેપવેલનું અદ્ભુત ઉદાહરણ છે, જે 1022-1063 એડી વચ્ચે બાંધવામાં આવ્યું હતું. તે સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલું છે અને 11મી સદીના રાજા ભીમદેવ I ના સ્મારક તરીકે બાંધવામાં આવ્યું હતું. રાણી … Read more