તલોદ નગરપાલિકા ક્લાર્ક ભરતી 2022

તલોદ નગરપાલિકા ક્લાર્ક ભરતી 2022

તલોદ નગરપાલિકા ક્લાર્ક ભરતી 2022 : તલોદ નગરપાલિકા દ્વારા ક્લાર્ક / ક્લાર્ક – કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ લેખમાં આપવામાં આવેલ છે. તલોદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : તલોદ નગરપાલિકા પસંદગી સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ ધોરણ અને શરતો અને તલોદ નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ લઘુત્તમ મહેકમ માટે કર્મચારીઓની … Read more