MDM અમરેલી ભરતી 2022

MDM અમરેલી ભરતી 2022

MDM અમરેલી ભરતી 2022 : જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર તથા તાલુકા કક્ષાએ એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની ૧૧ માસની કરાર આધારિત ભરતી કરવા અંગેની જાહેરાત, અમરેલી જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યૂજના હેઠળ જીલ્લા કક્ષાની તેમજ તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં ૧૧ માસના કરાર આધારિત નીચે મુજબની જગ્યા ભરવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજી મંગાવવામાં આવે છે. MDM અમરેલી ભરતી 2022 … Read more