IOCL ભરતી 2022 @iocl.com

IOCL ભરતી 2022

IOCL ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટીસની કુલ 1535 જગ્યાની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022માં ભાગ લેવા માંગતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરો. IOCL ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ IOCL એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 કુલ જગ્યા … Read more