ICPS નવસારી ભરતી 2022

ICPS નવસારી ભરતી 2022

ICPS નવસારી ભરતી 2022 : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના” અંતર્ગત Speclallzed Adoption Agency ખુન્ધ, તા. ચીખલી, જી. નવસારી માટે ૧૧ માસના કરાર આધારીત તદ્ન હંગામી ધોરણે મંજુર થયેલ નીચે દર્શાવેલ જગ્યાઓ ભરવા અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ICPS નવસારી ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ICPS નવસારી ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ વિવિધ કુલ જગ્યા ૦૨ સ્થળ નવસારી અરજી … Read more