તમારી જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ ડાઉનલોડ કરો તમારા મોબાઈલમાં ઘેર બેઠા

જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ

જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ : ગુજરાત સરકારના Revenue Department દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઇન બનાવવામાં આવેલ છે. જેણે ખેડૂતો 7/12 અને 8-અ ના દાખલા તરીકે પણ ઓળખે છે, Gujarat E Dhara તરીકે ઓળખાતી ડીજીટાઈઝેશન સિસ્ટમને ભારત સરકાર તરફથી પ્રશંસા મેળવી છે. આ સિસ્ટમને e-Governance Project માટે એવોર્ડ પણ મળેલો છે. તમારી જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ … Read more