ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ GSET નવેમ્બર 2022 @gujaratset.ac.in

ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ GSET

ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ GSET નવેમ્બર 2022 : ગુજરાત SET એ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે GSET પરીક્ષાની સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. તેરમી ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા કસોટી (ગુજરાત SET) 23 વિષયોમાં છ કેન્દ્રો એટલે કે વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, પાટણ અને ભાવનગર ખાતે રવિવાર, 0૬ નવેમ્બર ૨૦૨૨ ના રોજ લેવામાં આવશે. તમે નીચે દર્શાવેલ લિંક દ્વારા … Read more