કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી/બઢતીના મંજુર થયેલ નિયમોને આધીન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા / મેરીટના આધારે ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ફિક્સ પગારથી સીધી ભરતીથી નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ ક્લાર્ક અને … Read more

NHM વલસાડ ભરતી 2022

NHM વલસાડ ભરતી 2022

NHM વલસાડ ભરતી 2022 : નેશનલ હેલ્થ મિશન દ્વારા ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર & પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવીછે, ઉમેદવારો વલસાડ ભરતી 2022ની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ લેખમાં આપેલ છે. NHM વલસાડ ભરતી 2022 નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022 : નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત વલસાડ જિલ્લામાં નીચે જણાવેલ સ્ટાફની જગ્યાઓ તદન હંગામી … Read more