GPSC DySO Result 2022 : ચેક કરો તમારું રિજલ્ટ અહીંથી

GPSC DySO Result 2022

GPSC DySO Result 2022 : ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગે તાજેતરમાં GPSC DySO માટેની પ્રોવિઝનલ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં ૧૯૯૬ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયેલ છે, કેટેગરી વાઈઝ કટ ઓફ તેમજ અન્ય માહિતી નીચે આપેલ આર્ટીકલ પરથી મેળવી શકશો. GPSC DySO Result 2022 સંસ્થાનું નામ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ પોસ્ટનું નામ Deputy Section Officer – DySO … Read more