ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી સુરત ભરતી 2022

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી સુરત ભરતી 2022

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી સુરત ભરતી 2022 : જીલ્લા હેલ્થ સોસાયટી, જીલ્લા પંચાયત કચેરી, આરોગ્ય શાખા, સુરત હેઠળ NHM પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ૧૧ માસ કરાર આધારિત અને તદ્દન હંગામી ધોરણે નીચે મુજબની વિવિધ સંવર્ગની જગ્યાઓ ભરવાની હોય, તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી થનાર જગ્યાઓ માટે તારીખ ૦૧.૦૯.૨૦૨૨ ગુરુવાર રોજ ૧૨:૦૦ કલાકે થી તારીખ ૦૭.૦૯.૨૦૨૨ના રોજ રાત્રીના ૧૧:૫૯ કલાક સુધીમાં … Read more