સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 : બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) એપ્રેન્ટીસ ટ્રેડ માટે સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર દ્વારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ લેખમાં આપેલ છે. સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 : સરકારી મુદ્રણાલય, વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત, ભાવનગર ખાતે પ્રેસમાં … Read more