પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી આણંદ ભરતી 2022 @સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ભરતી

આણંદ ભરતી 2022

પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી આણંદ ભરતી 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ તથા સંચાલન માટે નીચે જણાવેલ તદ્દન હંગામી ધોરણે અને કરાર આધારી ઉભી કરાયેલ જગ્યા માટે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારીની કરાર આધારીત સેવાઓ લેવાની હોવાથી પુરતા આધાર પુરાવા સહિત સામેલ રાખેલ નિયત નમુનાના એપ્લીકેશન ફોર્મ મુજબ પોલીસ અધિક્ષક … Read more