અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર મદદનિશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી, અમદાવાદ દ્વારા આયોજીત રોજગાર ભરતી મેળો તારીખ 17/10/2022ના રોજ સવારે ૧૦: કલાકે અસારવા બહુમાળી ભવન, પ્રથમ માળ, બ્લોક-ડી, ગીરધરનગર બ્રીજ પાસે, શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે યોજાશે, આ ભરતી મેળામાં ઉમેદવારની કઈ રીતે પસંદગી કરવામાં આવે છે? ભરતી મેળાની … Read more