કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી/બઢતીના મંજુર થયેલ નિયમોને આધીન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા / મેરીટના આધારે ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ફિક્સ પગારથી સીધી ભરતીથી નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ ક્લાર્ક અને … Read more

IOCL ભરતી 2022 @iocl.com

IOCL ભરતી 2022

IOCL ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટીસની કુલ 1535 જગ્યાની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022માં ભાગ લેવા માંગતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરો. IOCL ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ IOCL એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 કુલ જગ્યા … Read more