ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સાતમાં સપ્તાહનું રિજલ્ટ 2022 : ચેક કરો અહીંથી @g3q.co.in

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સાતમાં સપ્તાહનું રિજલ્ટ 2022

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સાતમાં સપ્તાહનું રિજલ્ટ 2022 : ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝમાં અત્યાર સુધીમાં ૨૪ લાખ લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરી ચુક્યા છે, તારીખ ૨૭.૦૮.૨૦૨૨ ના રોજ સાતમાં સપ્તાહનું પરિણામ સાંજે જાહેર થશે, તો જે મિત્રોએ એ ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝમાં ભાગ લીધેલ હતો તેઓ પોસ્ટના અંતમાં રિજલ્ટ ની લીંક આપેલ છે તેના દ્વારા ચેક કરી … Read more