ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ ચેક કરો અહી થી @gseb.org

GSEB Academic Calendar 2022-23

ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણબોર્ડ (GSEB) દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23નું કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ કેલેન્ડરમાં પ્રથમ સત્ર, બીજું સત્ર, પરીક્ષા તારીખ, બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ, વેકેશનના દિવસો, જાહેર રજાઓ સહિત તમામ આપવામાં આવી છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ : ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10 પરીક્ષા … Read more