વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : બબલભાઈ મેહતા આશ્રમ શાળા ભરતી

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : મંગલભારતી ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા દ્વારા વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજી મંગાવામાં આવી છે, બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વિષે વધુ માહિતી નીચે આપેલ લેખ તેમજ ઓફિશ્યલ જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી. વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : શ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા ભરતી 2022 માં વિદ્યાસહાયકની નોકરી શોધી રહેલા તમામ … Read more