વિદ્યાસહાયક મેરીટ લીસ્ટ : ઘટ ભરતી કામચલાઉ મેરીટ લિસ્ટ 2022 @vsb.dpegujarat.in

વિદ્યાસહાયક મેરીટ લીસ્ટ

વિદ્યાસહાયક મેરીટ લીસ્ટ : વિદ્યાસહાયક ઘટ ભરતી કામચલાઉ મેરીટ લિસ્ટ 2022 @vsb.dpegujarat.in, વિદ્યાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ – ગુજરાતી માધ્યમ) વર્ષ ૨૦૨૨ ઘટ ભરતી કામચલાઉ મેરીટયાદી જિલ્લા / નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ – ગુજરાતી માધ્યમ ) ની જગ્યાઓ મેરીટના … Read more