રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 : જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની શહેરી મેલેરિયા યોજના માટે મેલેરિયા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન, વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણની વિવિધ ક્ષેત્રિય કામગીરી માટે રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 તદન હંગામી ધોરણે તારીખ ૨૭.૦૮.૨૦૨૨ થી તારીખ ૦૨.૦૯.૨૦૨૨ સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સુધી સવારે ૦૯:૦૦ કલાક થી ૧૨:૦૦ કલાક સુધી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. જેથી સબંધિત લાયકાત … Read more