ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ભરતી 2022 @ippbonline.com

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ભરતી 2022

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ (IPPB) એ AGM/DGM/મેનેજર/વરિષ્ઠ મેનેજર/ચીફ મેનેજર ચીફ કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર અને વગેરેની 13 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 24/09/2022 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરી સકે છે. ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ભરતી 2022 સંસ્થા નુ નામ ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક – IPPB … Read more