પારડી આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022

પારડી આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022

પારડી આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 : સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્મૃતિ ટ્રસ્ટ સંચાલિત ઉ.બુ. આશ્રમશાળા પારડી-કણદે, સચીન, તા. ચોર્યાસી, જી. સુરત માટે “શિક્ષણસહાયક” ની જગ્યા ભરવા માટે માટે અરજી મંગાવામાં આવી છે, આશ્રમશાળા પારડી-કણદે ભરતી 2022, વધુ માહિતી નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. પારડી આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 … Read more