વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 : વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા ક્લાર્ક, સીનીયર ક્લાર્ક અને મુકાદમ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે, વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 માટે ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા મંજુર થયેલ મહેકમ પૈકી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવાની મળેલ મંજુરી અન્વયે નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ કર્મચારીઓની સેવાઓ અંગેના ભરતી બઢતી નિયમો … Read more

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી/બઢતીના મંજુર થયેલ નિયમોને આધીન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા / મેરીટના આધારે ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ફિક્સ પગારથી સીધી ભરતીથી નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ ક્લાર્ક અને … Read more

ધોળકા નગરપાલિકા ભરતી 2022

ધોળકા નગરપાલિકા ભરતી 2022

ધોળકા નગરપાલિકા ભરતી 2022 : ધોળકા નગરપાલિકા દ્વારા મ્યુનીસીપલ ઈજનેરની જગ્યા તદ્દન હંગામી ધોરણે માત્ર ૧૧ માસના કરાર આધારિત ભરવા માટે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત,અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી દિવસ – ૧૦ સુધીમાં ધોળકા નગરપાલિકાને મેળે તે મુજબ સીલબંધ કવરમાં રજી.એ.ડી. થી અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. ધોળકા નગરપાલિકા ભરતી 2022 જે મિત્રો ધોળકા નગરપાલિકા … Read more