ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨

ધોરણ ૧૦ પાસ ભરતી : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત દ્વારા ધોરણ ૧૦ પાસ ઉમેદવાર માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયે ૧૦ દિવસમાં અરજી કરવાની રેહશે, આ ભરતીની વધુ વિગત નીચે મુજબ છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી ૨૦૨૨ : … Read more