તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022 | Talati exam date 2022 | ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા બાકી રહેલી તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે તેથી જે પણ વિધાથી મિત્રો આ ભરતી માટે લાયક હોય તે પરીક્ષા વિશે ની માહિતી નીચે આપેલ PDF દ્વારા મેળવી સકે છે તલાટી … Read more