જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો @gpssb.gujarat.gov.in

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર : જુનીયર કલાર્ક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨૪/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ / હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા.૨૯-જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. આ પણ ખાસ વાંચો : ધોરણ ૧૦ પાસ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2023 : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ … Read more