ચાસવડ આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 : જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ચાસવડ આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

ચાસવડ આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 : કસ્તુરબા સેવાશ્રમ, મરોલી સંચાલિત આશ્રમશાળા ચાસવડ (સરકાર માન્ય) તા.નેત્રંગ જી.ભરૂચ માટે “વિદ્યાસહાયક” ની જગ્યા ભરવા માટે માટે અરજી મંગાવામાં આવી છે, આશ્રમશાળા ભરતી 2022, વધુ માહિતી નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી નીચે આપેલ ગુજરાત અસ્મિતા દ્વારા જણાવેલ સરનામે … Read more