ગુજરાત પોસ્ટ ઓફીસ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફીસ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફીસ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયા પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલની પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને MTS ની કુલ 188 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આ ભરતી સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા અંતર્ગત દ્વારા કરવામાં આવશે. ધોરણ 10 પાસ અને સ્પોર્ટ્સ નું માન્ય સર્ટિફિકેટ ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન … Read more