ગુગલ ટાસ્ક મેટ એપ્લીકેશન : ઘરે બેઠા પૈસા કમાવવા માટે ગુગલ ની નવી એપ્લિકેશન

ગુગલ ટાસ્ક મેટ એપ્લીકેશન

ગુગલ ટાસ્ક મેટ એપ્લીકેશન : તમે જે કાર્યો ચોક્કસ રીતે પૂર્ણ કરો છો તેના માટે ચૂકવણી કરો અને Task Mate એપ્લિકેશનમાંથી તમારી સ્થાનિક ચલણમાં તમારી કમાણી પાછી ખેંચો. કેશ આઉટ કરવા માટે ટાસ્ક મેટના પેમેન્ટ પાર્ટનર સાથે તમારું ઈ-વોલેટ અથવા બેંક એકાઉન્ટ રજીસ્ટર કરો. ગુગલ ટાસ્ક મેટ એપ્લીકેશન ગુગલ ટાસ્ક મેટ એપ્લીકેશન અંગે માહિતી એપ્લીકેશનનું … Read more