કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી ભરતી 2022 : વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી ભરતી 2022

કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી ભરતી 2022 : કમિશનર ગ્રામ કચેરી દ્રારા SWM કન્સલ્ટન્ટ ની પોસ્ટ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી ૧૧ માસ ના કરાર આધારિત ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી નીચે આપેલ માહિતીએપ દ્વારા જણાવેલ સરનામે મોકલવાની રહેશે. કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી ભરતી 2022 સંસ્થાનું નામ કમિશનર ગ્રામ કચેરી પોસ્ટનું … Read more