ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 @indiancoastguard.gov.in

ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા નાવિક અને યાંત્રિકની 300 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ધોરણ 10 અને 12 પાસ ઉમેદવારો ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી શકશે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચ્યા પછી જ અરજી કરવી. ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 નંબર 01/2023 બેંચ પોસ્ટ ટાઈટલ ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ … Read more