વનરાજ આશ્રમશાળા ભરતી 2022

વનરાજ આશ્રમશાળા ભરતી 2022

વનરાજ આશ્રમશાળા ભરતી 2022 : ઉકાઈ નવ નિર્માણ સમિતિ સોનગઢ સંચાલિત આશ્રમશાળા માટે વિદ્યાસહાયક અને છાત્રાલય માટે ગૃહમાતા માટે અરજી માંગવામાં આવી છે. જે મિત્રો આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી 20222ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પ્રક્રિયા … Read more

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : બબલભાઈ મેહતા આશ્રમ શાળા ભરતી

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : મંગલભારતી ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા દ્વારા વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજી મંગાવામાં આવી છે, બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વિષે વધુ માહિતી નીચે આપેલ લેખ તેમજ ઓફિશ્યલ જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી. વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : શ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા ભરતી 2022 માં વિદ્યાસહાયકની નોકરી શોધી રહેલા તમામ … Read more