અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : મહા રોજગાર ભરતી મેળો મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત મહા રોજગાર ભરતી મેળો તા. ૩૦-૦૮-૨૦૨૨ ના રોજ અસારવા બહુમાળી ભવન કેમ્પસ ખાતે યોજાશે, જેમાં અમદાવાદ જીલ્લાની અગ્રગણ્ય કંપની / એકમો રોજગાર વાચ્છું ઉમેદવારો ને જોબ ઓફર કરશે. અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022 આ મહા રોજગાર … Read more