અમદાવાદ અગ્નિવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022 @Joinindianarmy.nic.in

અમદાવાદ અગ્નિવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022

અમદાવાદ અગ્નવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022 : ભારતીય સેનાએ તાજેતરમાં અમદાવાદ અગ્નવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022 માટે 8મા, 10મા અને 12 પાસ ઉમેદવારો માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. તમામ ઉમેદવારો અમદાવાદ અગ્નવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરે છે. અમદાવાદ અગ્નિવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022 અમદાવાદ અગ્નિવીર આર્મી રેલી ભરતી 2022 : ઉમેદવારોને … Read more